Aquesta convocatòria s'ha tancat a data 16 d’octubre de 2017.
Esta convocatoria ha sido cerrada con fecha 16 de octubre de 2017.