Full de sol·licitud ajuts de doctorat

Convocatòria d'ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat i a la internacionalització del Programa de Doctorat - Convocatoria de ayudas en la formación en investigación de los estudiantes de doctorado y a la internacionalización del Programa de Doctorado

Heu d'omplir un formulari per cada tipus diferent de sol·licitud / Ha de rellenar un formulario para cada tipo diferente de solicitud
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Ha rebut aquest ajut en convocatòries anteriors? / ¿Ha recibido esta ayuda en convocatorias anteriores?
Atenció! Si la resposta es afirmativa no oblideu indicar la data / Atención! Si la respuesta es afirmativa no olvide indicar la fecha


Data de la convocatòria / Fecha de la convocatoria
/ /
DADES DE LA COMUNICACIÓ A CONGRÉS O ARTICLE / DATOS DE LA COMUNICACIÓN AL CONGRESO O REVISTA
(a) ASSISTÈNCIA A CONGRÉS / ASISTENCIA A CONGRESO
Data del congrés / Fecha del congreso
/ /
Congrés Notable? / ¿Congreso Notable?


(b) PUBLICACIÓ EN REVISTA / PUBLICACIÓN EN REVISTA
Data d'acceptació de l'article / Fecha de aceptación del artículo
/ /
Revista JCR o SJR? / ¿Revista JCR o SJR?


DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN
Atenció! No es tramitarà cap sol·licitud sense la documentació necessària / Atención! No se tramitará ninguna solicitud sin la documentación necesaria
DESPESES ORIGINADES PER L'ACTIVITAT PER LA QUE ES DEMANA L'AJUT / GASTOS ORIGINADOS POR LA ACTIVIDAD POR LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA
Si s'han pagat per un projecte introduïu el codi de projecte / Si se han pagado por un proyecto introduzca el código de proyecto:
Si s'han pagat pel sol·licitant, adjunteu la documentació necessària / Si se han pagado por el solicitante, adjunte la documentación necesaria:
Heu d'incloure tots els documents en un únic fitxer adjunt / Ha de incluir todos los documentos en un único fichero adjunto
En cas que la seva sol·licitud sigui acceptada aquesta es la documentació que haurà de presentar per què l'administració del departament pugui fer efectiu l'ajut / En caso de que su solicitud sea aceptada ésta es la documentación que tendrá que presentar para que la administración del departamento pueda hacer efectiva la ayuda:
1. Factures o rebuts originals pels conceptes susceptibles d'ajut (inscripció, viatges, despeses de publicació, despeses de traducció/revisió) / Facturas o recibos originales por los conceptos susceptibles de ayuda (inscripción, viajes, gastos de publicación, gastos de traducción/revisión)
2. Si l'acceptació s'havia fet en base a un abstract, còpia de la comunicació definitiva, on figuri el nom del Departament / Si la aceptación se había hecho basándose en un abstracto, copia de la comunicación definitiva, donde figure el nombre del Departamento

Departament d'Enginyeria Electrònica.